''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:11 20/12/2021  

CHỈ THỊ 25


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 25/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2021

CHỈ THỊ
Vê việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; là năm có ý nghĩa quan trọng,
tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm giai đoạn 2021-2025; đồng thời phải tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế
sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW
ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 54-NQ/TW về
“Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm
nhìn đến năm 2045”
; đây cũng là năm đầu tiên triển khai các cơ chế, chính sách
đặc thù của tỉnh theo Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc
hội. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19
ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; sự lãnh đạo
của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã
tích cực, tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả Nghị
quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, các chỉ đạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, vừa tập
trung hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đưa
phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại
hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng
Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị
đóng trên địa bàn tỉnh:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của
Bộ Chính trị về việc
“tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị
số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc
“phát động thi
đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế
hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng”
. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ
chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua,

2
khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp
gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
“Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
, trong đó chú trọng đổi mới
cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm
nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với chủ đề
“Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; phục
hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.
2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu
nước năm 2022 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày
07/9/2021 về tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo các
phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi
đua đặc biệt
“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và
chiến thắng đại dịch Covid-19”;
phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây
dựng nông thôn mới”
; phong trào thi đua “ oanh nghiệp iệt Nam hội nhập và
phát triển”
; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì ngư i ngh o - không để
ai ị lại phía sau”
; phong trào thi đua “Cán ộ, công chức, viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở”,
gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
và phong trào thi đua do
Tỉnh phát động như
“Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch,
không rác thải”; “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế
thêm xanh - sạch - sáng”; “Thừa Thiên Huế đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi
đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”...
và các phong trào trên
lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua
trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội...
3. Quyết tâm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ
Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về
“Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;
trong đó, đặc biệt là Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc
hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên
Huế. Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển
kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành
phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và
bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân
thiện môi trường và thông minh.

3
4. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tổ chức
phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương,
đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo và
thực hiện tốt các chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị
(bao
gồm Chương trình di d i dân cư, giải phóng mặt ằng khu vực 1 Kinh Thành
Huế)
; Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công
nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải
cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; Chương
trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương
trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng
ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu
về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy
lùi bệnh quan liêu, tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ
đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện
chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống
chính trị vững mạnh toàn diện.
6. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen
thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ
khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng
thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen
thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ
sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công
tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu
quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình
tiên tiến gắn với cuộc vận động “
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
”.
7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến
cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải
pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh
và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra,
sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức
chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại

4
đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức,
viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham
gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực
tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).
9. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Các doanh nghiệp tham gia khối thi đua;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Lưu: VT, TĐKT.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương



Số lượt xem : 55

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác